Norsko Německo MiLoG Francie Loi Macron Rakousko Itálie od 9,77€ Holandsko Itálie
Od 1. 1. 2015 platí na území SRN plošná minimální mzda, která se vztahuje na všechny, tj. i mobilní zaměstnance tuzemských i zahraničních firem, a to včetně kabotáže. Zákon o minimální mzdě (MiLoG) stanovuje, kromě hodinové mzdy přinejmenším _ , rovněž povinnost hlášení pracovní činnosti a její dokumentaci.

Německo

Základní informace
Zákon o minimální mzdě (MiLoG) zavádí hodinovou mzdu _ € brutto (nezapočítává se do ní příspěvek zaměstnavatele). Do minimální mzdy se nepočítají příspěvky na: - stravné, - náhradu životních nákladů, tzv. diet, - přesčasové hodiny, - příspěvky za práci ve svátek, neděli - příspěvky na dovolenou - vánoční příspěvky (s výjimkou výpočtu mzdy za měsíc prosinec)
Minimální mzda zde uvedená je pro řidiče nákladních vozidel.
Zástupce technické podpory společnosti INELO pro Českou republiku František ROKOŠ      rokos@sludo.cz TachoScan .info tel. 608 24 24 25 Lužické náměstí 158 408 01 Rumburk IČO: 07716303 SLUDO s.r.o. www.sludo.cz 	spis.zn.: C 42818 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Polsko

Základní informace
Nové povinnosti pro zaměstnavatele, jejichž zaměstnanci s mobilní činností vykonávají pracovní činnost na území SRN Všechny formuláře musí být vyplněné v německém jazyce, pro případnou kontrolu je potřeba je uchovávat 2 roky. Při neplnění povinností vyplývajících z MiLoG je celní úřad oprávněn udělit pokutu ve výši 30 000 €, při neplacení základní minimální mzdy až 500 000 €. Pokud celní úřad udělí firmě pokutu, ta je na „přiměřený čas“ vyřazena z možnosti zúčastnit se veřejných zakázek. Firmy, které své zakázky dále předávají svým subdodavatelům, ručí za dodržování MiLoG v celém svém dodavatelském řetězci. Majitel firmy tedy přímo odpovídá za vyplácení minimální mzdy nejen svým zaměstnancům, ale také pro zaměstnance firmy, která za něj zakázku převezme. Tento krok také upravuje MiLoG a subdodavatelé by měli mít platné smlouvy. 1. Z povinností vyplývajících z MiLoG, tj. výplaty min. mzdy, se nejde vyvázat ani smluvně, ani zřeknutím se zaměstnance. 2. V případě zapojení subdodavatelů je doporučeno chránit/pojistit se následujícími způsoby: - Předběžnými zálohami či bankovními zárukami, které jsou dány závaznou smlouvou. Tyto smlouvy předem definují požadavky obou stran (hlavní dodavatel: subdodavatel atd). - Pokud obě strany souhlasí, může jako kontrolní činitel v tomto smluvním vztahu figurovat třetí strana.

Minimální mzda v evropě

Státy kde uplatňují minimální mzdu

Řešení Vašich problémů

Tachoscan
Zavedení plošné minimální mzdy v SRN a dalších státech Evropy
MiLoG

Kontakt

TACHOSCAN

Obrázek 2

TACHOSCAN

Obrázek 3

TACHOSCAN

Obrázek 4

TACHOSCAN

Obrázek 6

TACHOSCAN

Obrázek 5
b a

TACHOSCAN

Obrázek 1

Výsledný report jako podklad pro mzdovou účtárnu.

Norsko Německo MiLoG Francie Loi Macron Program TachoScan od firmy INELO je propracovaný program pro stahování, archivaci a komplexní analýzu stažených dat z paměťových karet řidičů a paměti digitálních tachografů. Na základě těchto dat program pečlivě analyzuje nejen jednotlivá porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 165/2014, ale dokáže také odhalit překročení limitů daných českým nařízením vlády č. 589/2006 Sb., získané podklady ze stažených dat lze použít i pro určení odpracované doby. Svou kvalitou si získává uživatele napříč celou Evropou, jak u dopravců, tak i u kontrolních orgánů.     Program TachoScan od firmy INELO na základě získaných údajů z karet řidičů a importem reportů přejezdů hranic do programu, dokáže vypočíst odpracovanou dobu v dané zemi a výsledek zobrazit a přenést do reportu, který slouží jako podklad nejen pro mzdovou účtárnu, ale i jako doklad pro kontrolní orgány daných zemí.  Velký pomocník při plnění povinností dopravce související s minimální mzdou v zemích jako jsou Německo, Norsko, Francie. (V nejbližší době bude program doplněn o další státy jako jsou Rakousko a Itálie). Rakousko Itálie od 9,77€

Francie

Základní informace

Rakousko

Základní informace
Od 1. 7. 2016 platí ve Francii dodržování směrnice o vysílání pracovníků pro všechny zaměstnance včetně řidičů nákladní a autobusové dopravy. Minimální mzda ve výši _ €, k této částce však náleží zaměstnanci další příplatky dle francouzského předpisu. Dále je nutno dodržovat další sociální pravidla, které se týkají pracovní doby a odpočinku stanovené francouzským právním předpisem. Požadavky: Zajistit vyplněný formulář „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům“ Provést ohlášení na příslušný úřad v elektronické podobě na https://www.sipsi.travail.gouv.fr/SipsiCasFo/login?service=https%3A%2F%2Fwww.sipsi.travail.gouv.fr%2FSipsiFO Deklaraci (ohlášení) - Deklarace se vystavuje ve dvou originálech, jeden má u sebe zástupce dopravce ve Francii nebo společnosti, která řidiče ve Francii zaměstnává, druhý má zaměstnanec - řidič. Kromě toho ve vozidle musí být další kopie platné deklarace pro kontrolní účely. Pracovní smlouva - postačí kopie pracovní smlouvy řidiče. Sankce je do výše 2000 € na jednoho vyslaného zaměstnance a do výše 4000 € ročně v případě opakovaného přestupku. Celková sankce je do 500000 €. Za nepředložení požadovaných dokumentů při silniční kontrole je sankce až 750 €.
Od 1. 1. 2017 platí v Rakousku dodržování směrnice o vysílání pracovníků pro všechny zaměstnance včetně řidičů nákladní a autobusové dopravy (nevztahuje se na tranzit). Minimální mzda ve výši _ €, k této částce však náleží zaměstnanci další příplatky dle rakouského předpisu. Dále je nutno dodržovat další sociální pravidla, které se týkají pracovní doby a odpočinku stanovené rakouským právním předpisem. Požadavky: Zajistit vyplněný formulář „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům“ Provést ohlášení na příslušný úřad v elektronické podobě na https://www4.formularservice.gv.at/formularserver/user/formular.aspx?pid=fe66cedb506e495c94b3e826701443e5&pn=B461f73088ab946fe 9bd1d1cce573d81a&lang=cs Oznámení o vyslání – kopii oznámení musí mít řidič u sebe pro kontrolní účely (v některých případech postačí i identifikační číslo oznámení). Pracovní smlouva - postačí kopie pracovní smlouvy řidiče v němčině nebo angličtině. Doklad o výplatě mzdy Záznamy o pracovní době V případě opakovaného poručení požadavku na oznámení a dostupnost dokumentů - pokud doklad o výplatě mzdy není k dispozici nebo v případě nedostatečné výplaty, může být zaměstnavatel pokutován a navíc mu může být zakázáno další poskytování služeb v Rakousku na dobru nejméně jednoho roku a nejvýše na dobu pěti let. V případě jednoho nedostatečně zaplaceného zaměstnance 10000 €, za 3 a více zaměstnanců 20000 € za jednoho a v případě opakovaného prohřešku až 50000 € za jednoho zaměstnance.

Itálie

Základní informace
Dle výkladu ministerstva se přihlašovací povinnost firem týká případů 1) kabotáže, 2) případů vyslání pracovníků do vlastní filiálky nebo dceřiné firmy nacházející se v Itálii[1] a 3) pracovníků vysílaných personální agenturou za účelem vykonání dočasné pracovní činnosti v Itálii.[2]Detailnější informace, týkající se případného rozšíření aplikace, budou italské úřady zpřesňovat v návaznosti na komunikaci s Evropskou komisí. Po přechodné období např. nepodléhá povinnosti nahlašovat a poskytovat veškeré poskytování služeb v případech jednorázové cesty za účelem vyložení nebo naložení nákladu či osob a následném opuštění území Itálie či pro tranzit přes území Itálie. Požadavky: ohlásit vyslání pracovníka nejméně 24 hodin před vysláním případné změny nahlásit nejpozději do 5 následujících dnů sdělovat totožnost, počet zaměstnanců, kteří mají být vysláni, datum zahájení a ukončení vyslání, adresu pracoviště a povahu poskytovaných služeb uchovávat základní dokumenty jako jsou pracovní smlouvy, výplatní pásky a pracovní výkazy vyslaných pracovníků, formulář A1 o odvodech sociálního zabezpečení určit kontaktní osobu s trvalým bydlištěm na území Itálie pro spolupráci s orgány zajišťujícími dodržování předpisů Stanovení minimální výše mzdy v Itálii od _€ V Itálii je v porovnání s ostatními evropskými státy stanovena výše minimální mzdy podle kolektivních smluv pro každé odvětví a obor výkonu práce (čl. 51, legislativního dekretu č. 81/2015). Příklady kolektivních smluv pro sektor stavebnictví, kovozpracující průmysl a dopravu jsou k dispozici na následujícím odkazu: http://www.cnel.it/347?contrattazione_testo=39

Norsko

Základní informace
Od 1. července 2015 začalo platit v Norsku nařízení, které předepisuje minimální hodinou mzdu pro řidiče kamionů vozidel nad 3,5 tuny ve výši _ (_ EUR; _ Kč). Od 1.června 2017 byla navýšena minimální mzda pro řidiče. Mimo to mají řidiči nárok na vyplácení diet za stravu a nocleh ve výši 307 NOK (35,35 EUR; 1000 Kč), přičemž za každých odpracovaných 8 hodin se vyplácí třetina této částky. Toto opatření neplatí pro norské nebo zahraniční řidiče v případě, že objednaná vnitrostátní přeprava (kabotážní) anebo mezinárodní přeprava byla objednána ze zahraničí, tzn. mimo Norsko. Nařízení platí: Pro řidiče (norské nebo zahraniční) vezoucí náklad v rámci vnitrostátní nebo kabotážní přepravy, která byla objednána z Norska. Pro řidiče (norské nebo zahraniční) vezoucí náklad do zahraničí a přeprava byla objednána z Norska.
Holandsko

Holandsko

Základní informace
Také Nizozemsko již vyžaduje aplikaci směrnice o vysílání pracovníku, nicméně pouze na kabotáž. Již nyní jsou zaměstnavatelé povinni na vyžádání poskytnout informace potřebné pro řádné prosazování vymáhací směrnice o vysílání (2014/67). Požadavky: zpřístupnit výplatní pásku, důkaz o výplatě mzdy řidiči, pracovní smlouvu, přehled pracovní doby na území Nizozemska, důkaz o sociálních zabezpečeních. Na řidiče se buď vztahuje kolektivní smlouva (_ EUR/h hrubého) nebo holandská minimální mzda (_ EUR/h hrubého). Dokumenty nemusí mít řidič ve vozidle, je možné je poslat elektronicky a v zákoně není výslovně uložena povinnost přeložit dokumenty do holandského jazyka. Zaměstnavatel však musí určit kontaktní osobu na území Nizozemska, na kterou se může obracet inspektorát v případě potřeby. Za porušení těchto povinností hrozí zaměstnavateli pokuta až 20,5 tisíc eur.
Itálie
Od 1. 1. 2019 platí na území SRN plošná minimální mzda, která se vztahuje na všechny, tj. i mobilní zaměstnance tuzemských i zahraničních firem, a to včetně kabotáže. Zákon o minimální mzdě (MiLoG) stanovuje, kromě hodinové mzdy přinejmenším _ €, rovněž povinnost hlášení pracovní činnosti a její dokumentaci.

Německo

Základní informace
Zákon o minimální mzdě (MiLoG) zavádí hodinovou mzdu _ € brutto (nezapočítává se do ní příspěvek zaměstnavatele). Do minimální mzdy se nepočítají příspěvky na: - stravné, - náhradu životních nákladů, tzv. diet, - přesčasové hodiny, - příspěvky za práci ve svátek, neděli - příspěvky na dovolenou - vánoční příspěvky (s výjimkou výpočtu mzdy za měsíc prosinec)

Minimální mzda v evropě

Státy kde uplatňují minimální mzdu
Norsko Německo MiLoG Francie Loi Macron

Řešení Vašich problémů

Tachoscan
Norsko Německo MiLoG Francie Loi Macron
Zavedení plošné minimální mzdy v SRN a dalších státech Evropy
MiLoG

Kontakt

Tachoscan

TACHOSCAN

Obrázek 2

TACHOSCAN

Obrázek 3

TACHOSCAN

Obrázek 4

TACHOSCAN

Obrázek 6

TACHOSCAN

Obrázek 5
b a

TACHOSCAN

Obrázek 1

Výsledný report jako podklad pro mzdovou účtárnu.

Program TachoScan od firmy INELO je propracovaný program pro stahování, archivaci a komplexní analýzu stažených dat z paměťových karet řidičů a paměti digitálních tachografů. Na základě těchto dat program pečlivě analyzuje nejen jednotlivá porušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 165/2014, ale dokáže také odhalit překročení limitů daných českým nařízením vlády č. 589/2006 Sb., získané podklady ze stažených dat lze použít i pro určení odpracované doby. Svou kvalitou si získává uživatele napříč celou Evropou, jak u dopravců, tak i u kontrolních orgánů. Velký pomocník při plnění povinností dopravce související s minimální mzdou v zemích jako jsou Německo, Norsko a Francie.
Program TachoScan od firmy INELO na základě získaných údajů z karet řidičů a importem reportů přejezdů hranic do programu, dokáže vypočíst odpracovanou dobu v dané zemi a výsledek zobrazit a přenést do reportu, který slouží jako podklad nejen pro mzdovou účtárnu, ale i jako doklad pro kontrolní orgány daných zemí.
Informace o programu a minimální mzdě: tel: 608 24 24 25
rokos@sludo.cz
Rakousko Itálie
Rakousko
Itálie

Francie

Základní informace

Rakousko

Základní informace
Od 1. 7. 2016 platí ve Francii dodržování směrnice o vysílání pracovníků pro všechny zaměstnance včetně řidičů nákladní a autobusové dopravy. Minimální mzda ve výši _ €, k této částce však náleží zaměstnanci další příplatky dle francouzského předpisu. Dále je nutno dodržovat další sociální pravidla, které se týkají pracovní doby a odpočinku stanovené francouzským právním předpisem. Požadavky: Zajistit vyplněný formulář „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům“ Deklaraci (ohlášení) - Deklarace se vystavuje ve dvou originálech, jeden má u sebe zástupce dopravce ve Francii nebo společnosti, která řidiče ve Francii zaměstnává, druhý má zaměstnanec - řidič. Kromě toho ve vozidle musí být další kopie platné deklarace pro kontrolní účely. Pracovní smlouva - postačí kopie pracovní smlouvy řidiče. Sankce je do výše 2000 € na jednoho vyslaného zaměstnance a do výše 4000 € ročně v případě opakovaného přestupku. Celková sankce je do 500000 €. Za nepředložení požadovaných dokumentů při silniční kontrole je sankce až 750 €.
Od 1. 1. 2017 platí v Rakousku dodržování směrnice o vysílání pracovníků pro všechny zaměstnance včetně řidičů nákladní a autobusové dopravy (nevztahuje se na tranzit). Minimální mzda ve výši _ €, k této částce však náleží zaměstnanci další příplatky dle rakouského předpisu. Dále je nutno dodržovat další sociální pravidla, které se týkají pracovní doby a odpočinku stanovené rakouským právním předpisem. Požadavky: Zajistit vyplněný formulář „Potvrzení o příslušnosti k právním předpisům“ Oznámení o vyslání – kopii oznámení musí mít řidič u sebe pro kontrolní účely (v některých případech postačí i identifikační číslo oznámení). Pracovní smlouva - postačí kopie pracovní smlouvy řidiče v němčině nebo angličtině. Doklad o výplatě mzdy Záznamy o pracovní době V případě opakovaného poručení požadavku na oznámení a dostupnost dokumentů - pokud doklad o výplatě mzdy není k dispozici nebo v případě nedostatečné výplaty, může být zaměstnavatel pokutován a navíc mu může být zakázáno další poskytování služeb v Rakousku na dobru nejméně jednoho roku a nejvýše na dobu pěti let. V případě jednoho nedostatečně zaplaceného zaměstnance 10000 €, za 3 a více zaměstnanců 20000 € za jednoho a v případě opakovaného prohřešku až 50000 € za jednoho zaměstnance.
Holandsko Holandsko
Minimální mzda zde uvedená je pro řidiče nákladních vozidel.